Om te beginnen

 1. Wij adviseren u om dit document goed door te nemen. Het bevat de afspraken op basis waarvan wij met u samenwerken. Vragen? Bel of e-mail ons! operations@cargors.com / 0031207008367.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de applicatie, de website, de inhoud en de diensten (“Diensten”) die Cargors B.V. (“Cargors”, “wij”, “ons”, “we” of “onze”) aanbiedt. Door gebruik te maken van de Services gaat u akkoord met de de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u de services niet openen of gebruiken.

A1 – De Diensten

 1. Om toegang te krijgen tot onze diensten (‘Diensten’) via de website of mobiele applicatie (‘Gateway’) en daarmee transporten te kunnen boeken en ladingen aan te kunnen nemen, moet u zich registreren voor een account (‘Account’). Cargors biedt een online en mobiele Gateway om Verladers (‘Verlader(s)’) te verbinden met vervoerders ten aanzien van het transport van goederen over weg, zowel nationaal als internationaal (‘Vervoerder(s))’. 
 2. Verladers kunnen op de Gateway een offerteaanvraag indienen voor het transport van goederen over de weg (‘Aanvraag’). Vervoerders kunnen op een dergelijke Aanvraag een aanbod doen (‘Offerte’) indienen, inclusief eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de Vervoerder. Verladers en Vervoerders worden hierna tezamen ook aangeduid als ‘Partijen’ en apart als ‘Partij’.
 3. Als een Aanvraag door Vervoerder wordt geaccepteerd (‘Boeking’), ontvangen Partijen elkaars contactgegevens en bestaat er vanaf dat moment een (vervoer)overeenkomst, gesloten tussen de Verlader en de Vervoerder (‘Overeenkomst’). Cargors garandeert niet dat een Aanvraag wordt geaccepteerd of dat er altijd een Offerte beschikbaar is voor de Aanvraag.
 4. Kennelijke fouten in de prijsstelling van een Vervoerder zijn niet bindend. 

A2 – Onze Gateway

 1. We dragen redelijke zorg bij het leveren van onze Gateway, maar we kunnen niet garanderen dat alles erop nauwkeurig is (we krijgen informatie van Partijen). Tot de mate die wettelijk is toegestaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fouten, enige onderbrekingen of enige ontbrekende delen van informatie, hoewel we alles zullen doen wat mogelijk is om ze zo spoedig mogelijk te corrigeren/op te lossen. 
 2. Onze Gateway is geen aanbeveling of onderschrijving van enige Partij of zijn producten, diensten, faciliteiten, voertuigen, etc. Bovendien oefenen wij geen enkele invloed uit op de prijs van het vervoer en oefenen wij geen controle uit op de kwaliteit van het wagenpark van Vervoerder en/of diens ondergeschikten en eventuele hulppersonen.
 3. Als u een Boeking wilt maken, moet u beschikken over een Account. Zorg dat al uw informatie (inclusief betalings- en contactgegevens) correct en up-to-date is, omdat u anders mogelijk geen toegang hebt tot uw Account. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met uw account, dus zorg dat niemand anders er gebruik van maakt en houd uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim.
 4. Wij fungeren enkel en alleen als een online platform en kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of onjuistheid van berichten, mededelingen of welke vorm van communicatie dan ook die een Partij op de Gateway plaatst. Wij kunnen namelijk de kwaliteit van aangeleverde gegevens maar zeer beperkt controleren.
 5. Mede door de mogelijkheid van gebruik van filters door Verlader, kunnen wij niet garanderen dat de meest optimale match wordt voorgesteld. 

A3 – Wat wij van belang vinden

 1. U dient:
  • a. zich te houden aan deze Voorwaarden, de wederpartij met respect en binnen bekwame tijd te woord te staan, elkaar in elkaars waarde te laten, te zorgen voor een veilige werkomgeving, zowel fysiek als in het werkklimaat en elkaars privacy te respecteren en geen overlast of schade te veroorzaken en u niet ongepast te gedragen ten overstaan van het personeel van de andere Partij (of iemand anders, wat dat betreft);
  • b. alle toepasselijke wetgeving na te leven, hetgeen onder andere betekent dat geen Boekingen gemaakt mogen worden die toezien op verboden middelen (verdovende middelen, vuurwapens, vuurwerk, munitie, etc.), tenzij Partijen daartoe uitdrukkelijk overeenstemming toe hebben bereikt en tot die overeenstemming mochten overgaan;
  • c. geen goederen te verzenden of af te leveren aan personen die niet tot ontvangst daartoe gerechtigd zijn;
  • d. de Gateway niet te gebruiken om overlast te veroorzaken of nepboekingen te maken;
  • e. de Gateway te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doeleinde;
  • f. geen bedreigen, beledigingen en obsceniteiten te plaatsen op de Gateway alsmede geen Inhoud te plaatsen die inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten of inbreuk maakt op de privacy van derden.

B1 – Overeenkomst

 1. Cargors wordt geen partij bij de Overeenkomst. De Overeenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen een Verlader en een Vervoerder. Een Verlader wordt door de wet een ‘afzender’ genoemd. Cargors treedt dus uitsluitend op als tussenpersoon (zoals bedoeld in artikel 7:425 e.v. Burgerlijk Wetboek (‘BW’)), verleent daarom geen vervoersdiensten of andere logistieke diensten en treedt op geen enkele wijze op als Verlader, afzender, (papieren) Vervoerder, expediteur als bedoeld in artikel 8:60 BW of enige (andere) logistieke dienstverlener of soortgelijk begrip onder enige wet, verdrag of regeling. 
 2. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk als wij een bepaalde verplichting hebben geschonden. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade (dus niet; gevolgschade) en daarnaast tot een bedrag van € 500,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak. Deze beperking geldt niet als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cargors zelf. In dit laatste geval keren wij de volledige schade aan u uit. 
 3. Wij bemiddelen niet tussen Verlader en Vervoerder als het gaat om ontstane kosten die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst. Dat geldt ook voor schade die een Partij lijdt, waarbij die schade kan worden gebaseerd op de Overeenkomst. Bemiddeling kan plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek, waarbij wij ons het recht voorbehouden om het verzoek zonder opgave van reden te weigeren en om de kosten die verband houden met de bemiddeling door te belasten aan de Partij die verzoekt om bemiddeling, mits deze kosten vooraf zijn besproken met de verzoekende Partij.
 4. Wij doen geen beloften over de producten en services van Vervoerders. Met uitzondering van wat we uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermelden. Het maken van de juiste keuze(s) is volledig de verantwoordelijkheid van een Verlader.

B2 – Verplichtingen Vervoerder tegenover Verlader

 1. Vervoerder is verplicht zijn aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de Overeenkomst te verzekeren via een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekekering, zowel ten aanzien van nationaal vervoer als internationaal vervoer. Verder dient een WAM-verzekering te zijn afgesloten en een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB).
 2. Tussen Vervoerder en Verlader is uitsluitend van toepassing de AVC 2002, met uitzondering van de artikelen 23, 24 en 29 (klik hier), ingeval van grensoverschrijdend wegvervoer gelden de AVC 2002 in aanvulling op het CMR Verdrag.
 3. Zo spoedig mogelijk na aflevering van de goederen, maar uiterlijk binnen een week, is Vervoerder verplicht een door de geadresseerde afgetekende vrachtbrief (‘Vrachtbrief’) te uploaden op de Gateway. De Vrachtbrief dient minimaal de NAW-gegevens te bevatten van de Verlader, de Vervoerder en de geadresseerde alsmede een omschrijving van de goederen, het aantal colli en het gewicht. 
 4. Als u een Boeking annuleert of niet komt opdagen (no show) komen de kosten die daardoor ontstaan of zijn ontstaan voor uw rekening. 
 5. Als u denkt dat u niet op tijd zult aankomen op het laad- en/of losadres, neem dan contact op met de Verlader en leg uit wanneer ze u kunnen verwachten. Als u te laat bent, bent u mogelijk aansprakelijk voor de gevolgen (d.w.z. de annulering van de Boeking of eventuele kosten die de Verlader in rekening kan en mag brengen).
 6. Vervoerder is verplicht (oa. op grond van Titel 13 Boek 8 BW alsmede het CMR verdrag) de goederen zonder vertraging, verlies of beschadiging af te leveren.

B3 – Verplichtingen Verlader tegenover Vervoerder

 1. Uiterlijk bij het indienen van een Aanvraag is Verlader verplicht om alle benodigde documentatie, informatie, etc. aan Vervoerder te leveren waarvan Verlader weet of behoort te weten dat ze voor Vervoerder van belang kunnen zijn, zoals (maar niet uitsluitend) gewicht, zwaartepunten, gevaarlijke (ADR), hoogwaardige en geconditioneerde goederen, benodigde ontheffingen en/of vergunningen
 2. Wijzigingen na de Boeking kunnen leiden tot extra kosten voor Vervoerder die deze alsdan kan nabelasten.
 3. Als u een Boeking annuleert of als de goederen niet, of niet binnen 1 uur na aankomst van de Vervoerder gereed staan voor laden, komen de kosten voor uw rekening. Bij annulering van een Boeking bent u op grond van de wet verplicht om in dat geval de overeengekomen vrachtprijs aan de Vervoerder te vergoeden.
 4. Na aanvang van het (overeengekomen of redelijke) laadtijdstip, dient u het laden voortvarend voort te zetten zodat de Vervoerder zo snel mogelijk het transport kan aanvangen. Bij het lossen van de goederen dient de Verlader ervoor zorg te dragen dat de Vervoerder zo spoedig als mogelijk na aankomst wordt gelost. Vervoerders kunnen wachttijden in rekening brengen. Wel gelden daarbij de volgende kosteloze wachttijden: 1-2 pallets (20 minuten), 3-10 pallets (30 minuten), 11-22 pallets (45 minuten), 23-33 pallets (60 minuten).
 5. De betreffende goederen die onderwerp zijn van de Overeenkomst dienen beschermd te worden tegen de normale omstandigheden van een transport alsmede dat in geval van gepalletiseerde goederen, het geheel een stabiele laadeenheid moet worden. 

C1 – Licentie voor het gebruik van de Diensten

 1. Met inachtneming van deze Voorwaarden verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepelijke, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Gateway
 2. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van websites van derden of inhoud van derden die beschikbaar komt of waartoe u toegang krijgt tijdens het gebruik van de Gateway, noch onderschrijven of garanderen wij deze. Dit omvat ook het vertrouwen in of het belasteren van inhoud, advertenties, producten of diensten waartoe u toegang hebt gekregen. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en de eventuele gevolgen van dergelijke berichten.
 3. Wij behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Gateway, inclusief alle wijzigingen, correcties, bug fixes, verbeteringen, updates en andere wijzigingen daarin, en alle intellectuele eigendomsrechten daarop. Niets in deze Voorwaarden verleent u enig recht van eigendom of belang in de Diensten of de Gateway, met inbegrip van maar niet beperkt tot de applicaties, of enige intellectuele eigendomsrechten daarin.

C2 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij anderszins vermeld, zijn alle rechten met betrekking tot onze Gateway (technologie, inhoud, handelsmerken, look & feel, etc.) eigendom van Cargors (of haar licentiegevers). Door onze Gateway te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit te doen voor uitsluitend het beoogde doeleinde en de Voorwaarden te respecteren.
 2. Het is niet toegestaan iets op onze Gateway te monitoren, te kopiëren, te scrapen/crawlen, te downloaden, te reproduceren of anderszins te gebruiken voor enig commercieel doeleinde zonder onze schriftelijke toestemming of haar licentiegevers.
 3. We houden elk bezoek aan onze Gateway goed in de gaten en we blokkeren eenieder (en elk geautomatiseerd systeem) die wij verdenken van:
  • a. het uitvoeren van een onredelijke hoeveelheid zoekopdrachten;
  • b. het gebruiken van een apparaat of software voor het verzamelen van prijzen of andere informatie;
  • c. het doen van iets wat onnodige stress op onze Gateway uitoefent.

C3 – Maatregelen tegen onaanvaardbaar gedrag

 1. Wij hebben het recht om te verhinderen dat u Boekingen maakt, om enige al door u gemaakte Boekingen te annuleren en/of om u te weerhouden van het gebruiken van onze Gateway en/of uw Account. Natuurlijk doen we dit alleen als er, in onze opvatting, een goede reden voor is, bijvoorbeeld:
  • a. fraude of misbruik;
  • b. niet-naleving van de Voorwaarden of van toepasselijke wetten of voorschriften
  • c. ongepast of onwetmatig gedrag (d.w.z. geweld, bedreigingen of inbreuk op privacy) met betrekking tot ons, de bedrijven waar we mee werken, of iemand anders, wat dat betreft.
 2. Als we als gevolg hiervan een Boeking annuleren, hebt u geen recht op een terugbetaling. We vertellen u mogelijk waarom we uw Boeking hebben geannuleerd, tenzij we door het u te vertellen (a) toepasselijke wetten overtreden en/of (b) de detectie of preventie van fraude of andere illegale activiteiten voorkomen of belemmeren. Als u vindt dat we uw Boeking onjuist hebben geannuleerd, neem dan contact met ons op.

C4 – Uw inhoud

 1. In het kader van deze Voorwaarden wordt onder (‘Inhoud’) verstaan: alle informatie, gegevens, tekst, berichten of ander materiaal dat u weergeeft, indient of verzendt via de Gateway. Met betrekking tot uw Inhoud verleent u ons – indien aan de orde – een niet-beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije en onherroepelijke licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken, te reproduceren, elektronisch te distribueren, te publiceren, te verzenden, weer te geven, op te slaan, te archiveren, te wijzigen en samen te voegen (in anonieme vorm).
 2. U gaat ermee akkoord dat de Inhoud uw eigen inhoud is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om de Inhoud te allen tijde en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van de Gateway. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat, in verband met de Diensten en/of de Gateway wordt beschreven in het privacybeleid van Cargors dat u hier kunt raadplegen: https://cargors.com/cookie-policy-eu/; https://cargors.com/nl/cookiebeleid-eu/

C5 – Communicatie

Door gebruik te maken van de Gateway gaat u akkoord met het ontvangen van communicatie van ons of een van onze serviceproviders, zoals telefoongesprekken, e-mails, sms-berichten en push-meldingen, die door een geautomatiseerd systeem kunnen worden gegenereerd. Deze communicatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatieberichten met betrekking tot de Diensten, verzoeken om toestemming, updates en extra functies voor de Diensten en/of de Gateway en reclameboodschappen.

C6 – Vrijwaring

U vrijwaart ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van en tegen alle vorderingen van derden, rechtszaken, acties, schade, overeenkomsten, verliezen, aansprakelijkheden, kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) en uitgaven die voortvloeien uit of in verband staan met (i) het gebruik van de Diensten en de Gateway, of enig begeleidend materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van u op basis van informatie in de Diensten of op de Gateway.

C7 – Juridische basis

Nederlands recht is van toepassing op onze relatie en ook op de Overeenkomst tussen Verlader en Vervoerder. In geval van een geschil tussen voornoemde Partijen (onderling), is de rechtbank Rotterdam bevoegd om daar kennis van te nemen. In geval van een geschil tussen u en ons is voornoemde rechtbank eveneens bevoegd.

C8 – Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of bij te werken. Als u na een dergelijke wijziging gebruik blijft maken van en toegang krijgt tot de Gateway, betekent dit dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

D1 – Diversen

De Voorwaarden, met inbegrip van eventuele juridische kennisgevingen en disclaimers over de Gateway, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons. Onze overeenkomst creëert of impliceert geen enkel partnerschap, agentschap, joint venture of formele bedrijfsentiteit van welke aard dan ook. Het niet afdwingen door ons van enig recht of enige bepaling van de Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel. Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen of verwijderd in de geest van de vervangen of verwijderde bepaling en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht.

D2 – Locatie diensten

Wanneer u gebruik maakt van de locatiediensten, vragen wij uw toestemming om uw geografische locatie te lokaliseren en te verkrijgen op basis van de geografische locatie van uw mobiele telefoon door uw geschatte breedtegraad en lengtegraad te verkrijgen van uw draadloze serviceprovider op verschillende punten tijdens de transmissie. We gebruiken dergelijke locatie-informatie om zendingen te traceren, onze Vervoerders en Verladers te voorzien van transport updates en Diensten te blijven leveren.

D3 – Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich als volgt aanmelden voor de locatiediensten. Als u de mobiele applicatie downloadt, wordt u gevraagd om de locatiediensten te autoriseren en in te schakelen, zodat wij de locatie van uw mobiele apparaat kan volgen.

D4 – Hoe meldt u zich af?

Om de locatiediensten te stoppen, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw mobiele apparaat of de mobiele applicatie verwijderen. De locatiediensten blijven ingeschakeld totdat u ze uitschakelt.

D5 – Gegevensbescherming

Uw privacy is belangrijk voor ons. We nemen passende maatregelen om uw privacy te beschermen, waaronder het gebruik van alleen beveiligde HTTPS-communicatie met SSL-codering om uw locatiegegevens te verkrijgen. We kunnen echter niet garanderen dat een bepaalde draadloze transmissie of computersysteem 100% veilig is tegen aanvallen van buitenaf.

D6 – Uw locatie delen en opslaan

Wanneer locatiediensten voor uw mobiele telefoon worden geactiveerd, zal uw huidige locatie door ons worden gebruikt om zendingen te traceren, en de Verladers/Vervoerders te voorzien van tracking-updates met de stad/staat of postcode-locatie van de zending, voor eventuele claims en facturatie verzoeken, en voor andere doeleinden die in de Voorwaarden voor locatiediensten worden beschreven. We kunnen de locatiegegevens in geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm voor onbepaalde tijd bewaren, in overeenstemming met ons privacybeleid.

E1 – Betaling

 1. Het betalingsverkeer voor Vervoerders en Verladers wordt primair verzorgd door Stripe en wordt beheerst door de Stripe Connected Account Agreement, waarin de Stripe Terms of Service (gezamenlijk de “Stripe Services Agreement”) zijn opgenomen. Door in te stemmen met deze overeenkomst of als Vervoerder danwel Verlader op Cargors te blijven opereren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Services Agreement, die te allen tijde door Stripe kan worden gewijzigd. Als voorwaarde voor om betalingen via Stripe te kunnen verwerken, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf, en geeft u ons toestemming om dergelijke informatie en transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van de diensten voor de verwerking van betalingen via Stripe met ons te delen. Subsidiair kunnen Partijen ervoor kiezen om betalingen te verrichten via een IBAN-bankoverschrijving. 
 2. Nadat de Vervoerder de afgetekende vrachtbrief heeft geüpload dient de Vervoerder de factuur, die wij naar de Verlader zenden, inclusief additionele kosten, aan te maken binnen onze Gateway. Wij dragen zorg voor inning van de factuur richting de Verlader, inclusief een markup (‘loon’ als bedoeld in art. 7:426 BW) van maximaal 9%. Vanaf de aanmaakdatum van de factuur geldt voor Verladers een (fatale) betalingstermijn van 21 dagen. 
 3. Na aanmaken van de factuur (ten behoeve van de Verlader) als bedoeld in lid 2, zend Vervoerder zijn eigen factuur naar ons. Wij hanteren richting Vervoerders een betalingstermijn van 45 dagen, te rekenen vanaf datum ontvangst van de factuur. Vervoerder heeft geen recht op betaling als er geen door een geadresseerde afgetekende vrachtbrief wordt geüpload door Vervoerder. 
 4. Bij niet tijdige betaling door Verlader, is Verlader gehouden om vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de dag van volledige betaling de wettelijke (handels)rente te voldoen. Wij zijn gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Verlader in verzuim is en bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 150,-.
 5. Aanvullend hebben wij het recht om 10 dagen nadat het verzuim is ingetreden, zonder voorafgaande aankondiging, het Account van de Verlader op te schorten. Dit betekent dat de Verlader geen toegang heeft tot de Gateway. 

 

— einde —

Laatst aangepast: 22 mei 2023